Artikel 1: Definities:
1.1. Vervoersovereenkomst: De overeenkomst tot vervoer van één of meerdere personen naar en van een vooraf bepaalde bestemming.

1.2. Be part events BV: www.MyPartyTravel.nl
De in artikel 3.1. genoemde acceptatie door Be part events BV, handelsnaam mypartytravel is te vinden op de website onder het kopje ‘’algemene voorwaarden’’.

1.3. Reiziger: Een of meerdere personen door de vervoerder te vervoeren per bus.

1.4. Reissom: De definitie van de reissom is het totaalbedrag van de (gemaakte) boeking (exclusief servicekosten).

1.5 Hoofdboeker: Diegene die de reissom voor één of meerdere personen voldoet en dientengevolge wordt aangewezen als verantwoordelijke voor de inschrijving.

Artikel 2: Toepasselijkheid:
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoersovereenkomsten van Be part events BV, handelsnaam mypartytravel.

2.2. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken van deze voorwaarden, via aanduiding op de mypartytravel.nl, onze facebookpagina, per mail of op onze evenementen pagina in welke de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3: Overeenkomst:
3.1. Een vervoersovereenkomst met Be part events BV, handelsnaam mypartytravel komt pas tot stand als de reiziger een inschrijving plaatst bij Be part events BV, handelsnaam mypartytravel, de verschuldigde reissom aan Be part events BV, handelsnaam mypartytravel is voldaan en deze inschrijving door Be part events BV, handelsnaam mypartytravel is geaccepteerd.

3.2. Elk aanbod tot het aangaan van de vervoersovereenkomst met Be part events BV, handelsnaam mypartytravel is door de hoofdboeker herroepelijk tot zeven dagen na het moment waarop Be part events BV, handelsnaam mypartytravel het aanbod heeft aanvaard.

3.3. Personen die namens een ander een vervoersovereenkomst met Be Part Events aangaan kunnen door Be part events BV, handelsnaam mypartytravel aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.4. Tenzij nadrukkelijk anders bepaald is Be part events BV, handelsnaam mypartytravel ten alle tijde gerechtigd een reiziger te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de verkoop van een ticket te verbinden.

3.5. Be Part Events BV, handelsnaam mypartytravel behoudt zich het recht om een reis tot vier dagen voor het moment waarop het vervoer zou plaats vinden te annuleren indien er op dit tijdstip minder aanmeldingen zijn dan het door Be part events BV, handelsnaam mypartytravel vereiste minimumaantal aanmeldingen.

Artikel 4: Prijzen:
4.1. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen inclusief BTW en andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid:
5.1. Be Part Events BV, handelsnaam mypartytravel is niet aansprakelijk te stellen voor kosten die ontstaan door het verlies en/of schade aan eigendommen van de reiziger.

5.2. Be Part Events BV, handelsnaam mypartytravel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertragingen en/of andere onvoorziene omstandigheden voor en tijdens de busreis.

5.3. Iedere reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor schade en/of verontreiniging die tijdens de busreis door de reizigers is veroorzaakt.

Artikel 6: De reiziger:
6.1. Be Part Events BV, handelsnaam mypartytravel behoudt te allen tijde het recht om de reiziger te weigeren en/of de toegang van de bus te ontzeggen indien deze reiziger zich niet gedraagt naar de maatstaven van algemene maatschappelijk geaccepteerd gedrag, of Be Part Events BV, handelsnaam my party travel hier goede gronden voor heeft.

6.2. De reiziger is tijdens de reis verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Be Part Events BV, handelsnaam mypartytravel ter bevordering van een goed verloop van de reis.

6.3. Wanneer de reiziger in gebreke is zijn de (eventuele) kosten voor de reiziger zelf en kan Be Part Events BV, handelsnaam mypartytravel niet aansprakelijk worden gesteld voor (eventuele) gemaakte kosten.

6.4. De reiziger is aansprakelijk voor schade en/of kosten veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

6.5. Een reiziger die hinder en/of last oplevert en daarmee de uitvoering van de reis bemoeilijkt kan door Be part events BV, handelsnaam My Party Travel worden uitgesloten van (verder) vervoer. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de reiziger zelf.

6.6. De reiziger dient zich tijdens het vervoer te onthouden van het gebruik van alcohol, tabak en drugs. Tenzij anders overeengekomen is de reiziger bij overtreding aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Artikel 7: Persoonsgegevens:
7.1. Wanneer de reiziger boekt bij Be Part Events BV, handelsnaam My Party Travel geeft de reiziger Be Part Events het recht om de voor- en achternaam te publiceren uitsluitend voor registratiedoeleinden en winacties.

7.2. Persoonsgegevens van de reiziger mogen door Be Part Events BV, handelsnaam My Party Travel worden verstrekt aan derden indien dit een goede uitvoering van de reis bevordert.

7.3. Uw persoonsgegevens zullen nimmer door Be Part Events BV, handelsnaam My Party Travel worden verstrekt aan derden voor commerciële- en/of reclamedoeleinden.

Artikel 8: Annulering:
8.1. De reiziger heeft de mogelijkheid om een boeking te annuleren waarbij de volgende regels van toepassing zijn:

Bustickets annuleren 
Bustickets kunnen uiterlijk 14 dagen voor een event kosteloos geannuleerd worden. Uiteraard is het wel mogelijk om je bustickets door te verkopen. Vergeet niet de wijziging door te geven wanneer je een ticket aan iemand doorverkoopt. Doe je dit niet dan kan diegene toegang geweigerd worden.

Annulering busreis
Annuleert Be Part Events BV, handelsnaam My Party Travel de busreis, krijgt de reiziger hierover een annuleringsmail.

Het aankoopbedrag van de door de hoofdboeker gekochte bustickets wordt dan teruggestort naar het naar ons teruggekoppelde rekeningnummer (exclusief transactie- & servicekosten).

Artikel 9: Klachten:
9.1. Als de reiziger zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de vervoersovereenkomst dient hij of zij deze klacht binnen veertien dagen na aanvang van de reis per e-mail in te dienen, waarbij de vervoerder in staat wordt gesteld naar een passende oplossing te zoeken.

Artikel 10: Levering:
10.1. Slechts het definitieve tijdstip en de definitieve locatie van vertrek, welke uiterlijk drie dagen van te voren op de pagina worden gepubliceerd, zijn bindend.

Artikel 11: Levering entree tickets:
11.1. De door de hoofdboeker gekochte bustickets zullen bij aankoop direct verzonden worden naar het e-mailadres dat door de hoofdboeker is ingevuld in het ticketsysteem.

Artikel 12: Win acties:
12.1. Indien een bus wordt geannuleerd bij gebrek aan belangstelling komen daarmee de bustickets te vervallen die zijn gewonnen bij eventuele win acties. In dat geval wordt de busreis gecompenseerd. Dit houdt in dat een gelijkmatig bedrag wordt verrekend bij een andere busreis.

Artikel 13: Toepasselijk recht:
13.1. Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.